Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Budapest, XVIII. kerület Halomi út - Ganz Ábrahám utca menti lakóterület - Kerékkötő utca - közigazgatási határ által határolt terület kerületi szabályozási terve

Helyi építési szabályzat 2009 Budapest XVIII. kerület

A 24,0 ha-os tervezési terület Budapest XVIII. kerület perifériáján, Vecsés közigazgatási határa mentén található. A tágabb térség két nagyforgalmú útja - Üllői út, Nagykőrösi út - távol van, tömegközlekedési ellátottsága nincs a területnek.
A területre 2003-ban készült kerületi szabályozási terv valamint FSZKT módosítási és belterületbe vonási hatástanulmány nem került jóváhagyásra.
A tervezési folyamat két ütemben zajlott. Először a kerületi szabályozási terv programja, majd azzal összhangban az FSZKT módosítási hatástanulmány készült el. Az FSZKT módosítási és belterületbe vonási hatástanulmányt a Fővárosi Közgyűlés 2009 szeptemberében elfogadta.

A hatályos TSZT egyik alapvető célja, hogy a fejlesztésre kijelölt területek - így tárgyi terület is - olyan módon épüljenek be, hogy gazdaságosan lehessen az infrastruktúrát kiépíteni és üzemeltetni. Lakóterületek esetén egy bizonyos laksűrűség ehhez elengedhetetlen, új kertvárosias területeken közcélú zöldfelület a fejlesztési terület legalább 5%-án alakítandó ki, kisvárosias terület esetén ez az érték 10%.
A szabályozási terv készítésénél fontos szempont volt a környező kialakult, ill. alakuló lakóterületek beépítése és a Halomi úttól északra fekvő területen hatályos szabályozási tervben megfogalmazott elhatározások figyelembevétele.
A terület övezeti, építési övezeti rendszer kialakítása a KSZT készítése közben elfogadott FSZKT módosítással összhangban került meghatározásra. Az FSZKT módosítással a terület Z-KK, L2, L3, L4 és I jelű keretövezetekbe sorolódott át.
A terv a területet három É-D-i irányú területsávra tagolta. Szélső sávjaiban lakóterületek kerültek kialakításra, a középső sáv szolgál az alapintézmények elhelyezésére, és azokhoz kapcsolódva javasolt a zöldterületek, közkert kialakítása. A kialakított közterületeket haránt irányban összekötő út a fejlesztési területet két nagyobb egységre osztja. A forgalmasabb Halomi út felőli északi részen általában intenzívebb beépítés javasolt, a déli részen a lazább kertvárosi, kisvárosi terület kialakítása célszerű.
A Halomi út mentén javasolt zártsorú, kisvárosias beépítés hatására hangsúlyosabb térfal alakul ki. Ugyanez a zártsorú beépítés befordul a tervezett út mentén, és az intézményi sáv mellett folytatódik. A Halomi út menti beépítés - a földszinten intézményi funkcióval, kereskedelmi, szolgáltató egységekkel - valamint a lakóterületek súlyvonalában kijelölt közkertek és intézményterület a jövőben a tágabb térség központi helyeként funkcionálhat.
A terület szélső, kialakult lakóterületekhez csatlakozó sávjában szabadonálló beépítésű, kertvárosias lakóterületet, a tömb Vecsés közigazgatási határa menti sávjában és déli részén, a kertvárosi lakóterülethez csatlakozva kisvárosias, szabadonálló beépítésű terület kialakítása javasolt.
Az alapintézmények számára több önálló területegység került kijelölésre. Az óvoda, bölcsőde a környezeti terhelésnek legkevésbé kitett helyen, a terület déli részén, zöldterülethez közvetlenül kapcsolódva helyezkedik el.  A tömb többi intézményi területén, az emeleti szinteken lakások, a földszinteken kereskedelmi, szolgáltatási, irodai és egyéb funkciók (orvosi rendelő, gyógyszertár, posta, pénzintézet, stb.) számára biztosít lehetőséget a szabályozási terv.

A fentebb említettek függvényében a terület átalakulásával, a beruházások megvalósulásával reprezentatívan kialakított terület megjelenése várható, rendezett úthálózattal és igényesen kialakított zöldfelületekkel. Mindezek alapján a jövőben, a kerület kisebb alközpontja valósulhat itt meg, vonzó területként megjelenve az ide érkezők és a majdan itt élők számára egyaránt.

Településrendezés

Albrecht Ute irányító tervező
Szabóné Homa Anna
Rektor Árpád
Cseh András

Közmű

Fodor Sarolta
Román Péter
Pető László

Táv - és hírközlés

Hódos Jenő altervező

Közlekedés

Lelkes Mihályné

Zöldfelület és Környezetvédelem

Pogány Aurél
Fábián Sára

Régészet

Adorjánné dr. Gyuricza Anna altervező

Modellek

Térképek, tervek